Algemene ledenvergadering 2022

Op woensdagavond 29 juni om 19:00 uur zal de algemene ledenvergadering 2022 plaatsvinden.

Eventuele punten voor de agenda, kunt tot uiterlijk 22 juni mailen naar: bestuur@vslangedijk.nl met als onderwerp: Agendapunt
 

Voorlopige agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen Agenda
 3. Notulen ALV 2021
 4. Jaarverslag van de voorzitter
 5. Financieel verslag van de penningmeester
 6. Ingekomen stukken
 7. Pauze
 8. Mededelingen
 9. Begroting 2022
 10. Bestuursverkiezingen/-wijzigingen:
  – R. Kool (a.i.)
  – H. Kruth (herkiesbaar)
 11. Uitslag interne competitie
 12. Jubilarissen/prijsuitreikingen
 13. Rondvraag
 14. Sluiting