Algemene ledenvergadering 2022

Op woensdagavond 29 juni om 19:00 uur zal de algemene ledenvergadering 2022 plaatsvinden.

Eventuele punten voor de agenda, kunt tot uiterlijk 22 juni mailen naar: bestuur@vslangedijk.nl met als onderwerp: Agendapunt
 

Definitieve agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen Agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen ALV 2021
 5. Jaarverslag van de voorzitter
 6. Financieel verslag van de penningmeester
 7. Verslag Kascommissie
 8. Begroting 2022
 9. Ingekomen stukken
 10. Pauze
 11. Bestuursverkiezingen/-wijzigingen:
 12. – Roland Kool (a.i.)
 13. – Hermann Kruth (herkiesbaar)
 14. Uitslagen/prijsuitreikingen interne competities
 15. Jubilarissen
 16. Rondvraag
 17. Sluiting