Algemene ledenvergadering: 29 maart 2023, 19:00 uur

You need to be logged in to view this content. Alsjeblieft . Nog geen lid? Meld je aan

Interne competitie Service Pistool 2023

Certificaat KNSA basiscertificering

Eerste verlofaanvragen weer mogelijk

Met ingang van 23 september 2022 is de Regeling wapens en munitie gewijzigd, waardoor nieuwe verlofaanvragen weer door de politie in behandeling kunnen worden genomen.
Leest u het volledige bericht op de KNSA site: KNSA – Nieuwsbrief

KNSA her-certificering VS Langedijk

Zaterdag 6 augustus j.l. heeft er een KNSA audit plaatsgevonden m.b.t. de her-certificering voor de KNSA.
Deze certificering vind iedere 4 jaar verplicht plaats en is noodzakelijk voor ons, om de sportschutter te kunnen faciliteren.
Wij zijn met vlag en wimpel geslaagd met als extra aantekening van de auditeur dat de zaken goed op orde zijn.
Voor de komende 4 jaar zijn wij dus wederom KNSA gecerificeerd!

Vereniging gesloten

E-screener opgeschort

Lees het volledige bericht van de KNSA omtrent de opschorting van de gewraakte e-screener….
KNSA – Nieuwsbrief

Leest u vooral de laatste alinea in het bericht:

…Het ministerie werkt nu aan een aanpassing van de Regeling, en gedurende die periode kunnen helaas nieuwe aanvragen voor een verlof niet in behandeling worden genomen…

Algemene ledenvergadering 2022

Op woensdagavond 29 juni om 19:00 uur zal de algemene ledenvergadering 2022 plaatsvinden.

Eventuele punten voor de agenda, kunt tot uiterlijk 22 juni mailen naar: bestuur@vslangedijk.nl met als onderwerp: Agendapunt
 

Definitieve agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen Agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen ALV 2021
 5. Jaarverslag van de voorzitter
 6. Financieel verslag van de penningmeester
 7. Verslag Kascommissie
 8. Begroting 2022
 9. Ingekomen stukken
 10. Pauze
 11. Bestuursverkiezingen/-wijzigingen:
 12. – Roland Kool (a.i.)
 13. – Hermann Kruth (herkiesbaar)
 14. Uitslagen/prijsuitreikingen interne competities
 15. Jubilarissen
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

Minister benoemt Commissie WWM!


De Commissie WWM heeft tot taak het maken van een probleem-inventarisatie ten aanzien van het functioneren van de Wet wapens en munitie en de onderliggende regelgeving.
Belangrijke prioriteit in de commissie voor de KNSA zal zijn het streven naar een langere geldigheidsduur van een verlof, het digitaliseren c.q. moderniseren van allerhande procedures en het stopzetten van de e-screener.

Voor het nalezen van het Instellingsbesluit klik hier.