E-screener opgeschort

Lees het volledige bericht van de KNSA omtrent de opschorting van de gewraakte e-screener….
KNSA – Nieuwsbrief

Leest u vooral de laatste alinea in het bericht:

…Het ministerie werkt nu aan een aanpassing van de Regeling, en gedurende die periode kunnen helaas nieuwe aanvragen voor een verlof niet in behandeling worden genomen…

Algemene ledenvergadering 2022

Op woensdagavond 29 juni om 19:00 uur zal de algemene ledenvergadering 2022 plaatsvinden.

Eventuele punten voor de agenda, kunt tot uiterlijk 22 juni mailen naar: bestuur@vslangedijk.nl met als onderwerp: Agendapunt
 

Definitieve agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen Agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen ALV 2021
 5. Jaarverslag van de voorzitter
 6. Financieel verslag van de penningmeester
 7. Verslag Kascommissie
 8. Begroting 2022
 9. Ingekomen stukken
 10. Pauze
 11. Bestuursverkiezingen/-wijzigingen:
 12. – Roland Kool (a.i.)
 13. – Hermann Kruth (herkiesbaar)
 14. Uitslagen/prijsuitreikingen interne competities
 15. Jubilarissen
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

Minister benoemt Commissie WWM!


De Commissie WWM heeft tot taak het maken van een probleem-inventarisatie ten aanzien van het functioneren van de Wet wapens en munitie en de onderliggende regelgeving.
Belangrijke prioriteit in de commissie voor de KNSA zal zijn het streven naar een langere geldigheidsduur van een verlof, het digitaliseren c.q. moderniseren van allerhande procedures en het stopzetten van de e-screener.

Voor het nalezen van het Instellingsbesluit klik hier.